İletişimRandevu Al

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Demir AO., Kızılkaya E., Pekkafalı Z., Şilit E., Karslı AF, “Korpus Kallozum Disgenezisi ve Lipomu BT Bulguları”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 3(2), 89-91, 1994
 2. Demir AO., Kızılkaya E., Şilit E., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Ultrasonografi ile Karaciğer Lezyonlarında Malign-Benign Ayırımı: Hipoekoik Halo’nun Tanı Değeri”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 3(2), 135-141, 1994
 3. Kızılkaya E., Çavdır T., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Şilit E., Yıldırım Ş., Karslı AF, “Perkütan Transtorasik İğne Biyopsisi: Malign ve Benign Olgularda Aspirasyon ve Kesici İğne Biyopsilerinin Tanı Değeri”, Türk Radyoloji Dergisi, 30(1), 82-87, 1995
 4. Kızılkaya E., Başekim CÇ., Karakaya M., Pekkafalı Z., Yıldırım Ş., Karslı AF, “Karaciğerde Enfekte Kist Hidatik Görünümü Veren Yabancı Cisim (Gaz Tampon)”, Türk Radyoloji Dergisi, 30(1), 79-81, 1995
 5. Kızılkaya E., Pekkafalı Z., Başekim CÇ., Saraçoğlu M., Şilit E., Mutlu H., Karslı AF, Karpal Tünel Sendromunda US ve BT’ nin Yeri”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 2, 120-124, 1996
 6. Başekim CÇ., Kızılkaya E., Kutlay AM., Pekkafalı Z., Karslı AF, “Gecikmiş Travmatik İntraserebral Kanamalar: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları”, Türk Radyoloji Dergisi, 31(1), 104-111, 1996
 7. Kızılkaya E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Şilit E., Karslı AF, “Behçet Hastalığında Bilateral Multipl Pulmoner Arter Anevrizması-(Olgu Sunumu)”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18(1), 414-415, 1996
 8. Kızılkaya E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Baloğlu H., Karslı AF, “Adrenal Kitlelerde Ultrasonografi Rehberliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanı Değeri”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18(2), 474-477, 1996
 9. Pekkafalı Z., Okutan O, “Solunum Sistemi Radyolojisinde Genel Yaklaşımlar”, Aktüel Tıp Dergisi, Solunum Hastalıkları Sayısı, 5(11), 64-74, 2000
 10.  Kunter E., İlvan A., Pekkafalı Z., Çapraz F., Okutan O., Çiftçi F., Öztürk S, “KOAH Olgularında Renal Fonksiyonel Rezerv”, Toraks Dergisi, 1(2), 23-27, 2000
 11.  Bulut B., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Tütüncü L., Şilit E, “Anormal Uterin Kanaması Olan Perimenapozal Dönemdeki Olguların Transvajinal Ultrasonografi ve Sonohisterografi ile Değerlendirilmesi”, Ultrasonografi Dergisi, 3(1), 78-84, 2000
 12.  Şilit E., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Karslı AF, “Pulmoner Vasküler Patolojilerde Kontrastlı 3B-MRA Bulguları”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 7, 193-200, 2001
 13.  Atasoyu E.M., Ünver S., Narin Y., Pekkafalı Z., Yıldırım Ş., Evrenkaya TR., Tülbek MY, “Yetersiz Paratiroidektomi Sonucu Gelişen Brown Tümörlerin Eşlik Ettiği Bir Üremik Kemik Hastalığı Olgusu”, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 10(3),182-185, 2001
 14.  Evrenkaya TR., Cingözbay BY., Altıntaş S., Atasoyu EM., Ünver S., Yiğiner Ö., Avşar K., Pekkafalı Z., Tülbek MY, “Ultrafiltrasyonun Digital Benzeri İmmünreaktif Madde (DLIS), Atrial Natriüretik Peptid (ANP) ve Ekokardiyografik Parametreler Üzerindeki Etkisi”, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 11(1), 8-14, 2002
 15.  Şilit E., Başekim CÇ., Mutlu H., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Karslı AF, “Kemik Metastazı Taramasında Tc-99-M-MDP Kemik Sintigrafisi ile Magnetik Rezonans Görüntülemenin Karşılaştırılması”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 9(3), 357-361, 2003
 16.  Şilit E., Mutlu H., Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Kızılkaya E., Karslı AF, “Endotrakeal Entübasyondan Sonra Gelişen Laringomalazi Olgusunda 3-Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 13(7), 90-92, 2002
 17.  Kardeşoğlu E., Cingözbay BY., Pekkafalı Z., Cebeci BS., Şilit E., Aparcı M., Dinçtürk M., Demiralp E, “Aort Koarktasyon Olgularında Magnetik Rezonans Görüntüleme: Olgu Sunumları”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 1(1), 57-60, 2002
 18.  Bahar A., Sevgican U., Pekkafalı Z., Karademir F., Göçmen İ, “Sağlıklı Term ve Preterm Bebeklerde Sırtüstü ve Yüzüstü Pozisyonun Diyafragma Kalınlıklarına Etkisi”, Ege Pediatri Bülteni, 9(2), 69-72, 2002
 19.  Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Narin Y., Yönem A., Şilit E., Kızılkaya E., Karslı AF, “İyotlu Kontrast Maddelerin Tiroid Bez Hacmi ve Fonksiyonlarına Etkisi”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8, 304-307, 2002
 20.  Şilit E., Pekkafalı Z., Kara K., Başekim CÇ., Kızılkaya E., Karslı AF, “Toraks Kitle Lezyonlarında BT Floroskopi Eşliğinde Perkütan İnce İğne Biyopsisi”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8, 211-215, 2002
 21.  Başekim CÇ., Pekkafalı Z., Şilit E., Kızılkaya E., Narin Y., Özgüven MA., Akın L., Haksever N., Önde E., Karslı AF, “Perkütan Etanol Enjeksiyonu Tedavisi Uygulanan Otonom Tiroid Nodüllerinin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi”, Gülhane Tıp Dergisi, 44(2), 129-133, 2002
 22.  Türken O., Pekkafalı Z., Yıldırım Ş., Doğan B., Kandemir EG., Yaylacı M, “Metastatic Basal Cell Carcinoma: A Case Report”, Acta Oncologica Turcica, (Kabul yazısı, 16.05.2003).
 23.  Mutlu H., Şilit E., Pekkafalı Z., İncedayı M., Başekim CÇ., Kızılkaya, E,  “Ekstaziye Bağlı Pnömomediasten ve Epidural Pnömatozis”, Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 9(3), 357-361, 2003
 24.  Mutlu H., Özdemir G., Şilit E., Pekkafalı Z., Başekim C.Ç., Kızılkaya E., Karaman B, “MRKP VE ERKP’nin Pankreas ve Safra Yolu Sistemi Hastalıklarında Tanı Değeri” Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 8(1), 30-34, 2004
 25.  Cangüven Ö., Albayrak S., Göktaş C., İlbey YÖ., Baykal K., Pekkafalı Z, “Yüksek Akımlı (Non-İskemik) Priapizm Tanı ve Tedavisinde Deneyimlerimiz”, Yeni Üroloji Dergisi, 1(3), 167-171, 2005
 26.  Kızılkaya E., Öztürk E., Başekim Ç., Mutlu H., Kantarcı M., Şilit E., Pekkafalı MZ, “MRG’nin Meme Görüntüleme Yöntemleri Arasındaki Yeri ve Benign-Malign Lezyonların Ayırt Edilmesindeki Etkinliği”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 8(2), 85-89, 2005
 27.  Cesur MT., Solmazgül E., Kardeşoğlu E., Ardıç N., Özmen N., Pekkafalı Z., Narin Y., Küçükardalı Y, “Pulmoner Tromboemboli ve Derin Ven Trombozu Tanısında D-Dimer Testinin Önemi”, Nobel Medikus, 1(2), 24-27, 2005
 28.  Mutlu H., Pekkafalı Z., Şilit E., Başekim CÇ., Kantarcı M., Karaman B., Yıldırım Ş., Kızılkaya E, “Pediatrik Servikal Lenfadenomegalilerde Ultrasonografi Kılavuzluğunda Kesici İğne Biyopsileri”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 8(3), 132-135, 2005
 29.  Sönmez M., Erşanlı D., Pekkafalı Z, “Behçet Hastalığının Göz Tutulumunun Erken Saptanmasında Orbital Arterlerdeki Hemodinamik Değişikliklerin Değeri”, Retina-Vitreus, 14(3), 175-180, 2006
 30.  Ünver S., Atasoyu EM., Karaman B., Pekkafalı Z., Evrenkaya TR, “Venöz Basıncı Yüksek Hemodiyaliz Hastalarında AV Fistül Doppler USG Verileri”, Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 15(4), 213-217, 2006
 31.  Pekkafalı Z., Sıldıroğlu HO., Sönmez G., Öztürk E., MutluH., Başekim CÇ., Kızılkaya E, “Perkütan transhepatik Eksternal biliyer drenajın ultrasonografi eşliğinde uygulanması”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 10(1): 19-25, 2007
 32.  Filiz Aİ, Sücüllü İ, Kurt Y, Pekkafalı Z: “Hepatoselüler Kanserlerde Perkütan Etanol İnjeksiyonu”. Tepecik Eğt. Hast. Derg, 18(2): 64-69, 2008

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1


Kısaca


İlgili klinik branşın gerektirdiği görüntüleme alanındaki iş birliğini, en uygun maliyetle, en üst seviyede yararlılık, zararsızlık, çözüm odaklı inceleme ve tedavi yöntemlerini kullanarak hizmetinize sunmaktayız.
Mail Bülteni


Kliniğimizde olan tüm gelişmelerden haberdar olabilmek için bültenimize abone olabilirsiniz.  Copyright 2023 Prof. Dr. Zekai Pekkafalı Her Hakkı Saklıdır.

  Batıkent Veteriner Vimfay